Menu

6.3.2017

Kevään rahoitushaku käynnissä

STEKin kevään rahoituskierros yleishyödyllisille sähköistysalan hankkeille on käynnissä. Rahoitamme suuruudeltaan ja kestoltaan hyvin erilaisia hankkeita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää sekä sisällölliset että yleiset kriteerit.

Sisällölliset kriteerit

STEK rahoittaa hankkeita, jotka edistävät STEKin kolmelle painopistealueelle asetettuja tavoitteita (alla).

Sähkön turvallinen ja luotettava käyttö
Sähköturvallisuuden näkökulmia ovat sähköenergian (sähköiskut, sähköpalot) aiheuttamat vaarat ja niiden välttäminen sekä sähkön puuttumiseen liittyvät turvallisuusasiat. Myös sähkön saantiin ja sen käyttöön liittyvät ongelmat kuuluvat tämän painopistealueen aiheisiin. Kyberturvallisuus niiltä osin kun se liittyy sähköön ja sen käyttöön mm. sähköisissä järjestelmissä on alue, jossa tietoa tarvitsevat niin kuluttajat kuin ammattilaisetkin.

Sähköisten järjestelmien energiatehokkuus
Energiatehokkuuden näkökulmina ovat sähkönkulutukseen liittyvät tehostamiskeinot sekä tavat, joilla sähköisten järjestelmien avulla voidaan tehostaa kokonaisenergiankulutusta yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tietojen ohella myös energiankäyttäjien asenteet ovat keskeisessä roolissa.

Älykäs sähkön käyttö
Uusien teknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto sähkön tuotannossa, jakelussa ja käytössä tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin kuluttajille kuin elinkeinoelämälle. Sähkön älykästä käyttöä edistämään tarvitaan tietoja uusista mahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista. Tulevaisuuden ennakoinnilla ja siihen liittyvän tiedon jakamisella voidaan edistää sähkön turvallista ja luotettavaa käyttöä, energiatehokkuutta ja elämisen laatua.

Aihepiirien tiukka rajaaminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska vasta kehittyvillä teknologioilla voi olla vaikutuksia, joita ei vielä osata arvioida. Jos olet epävarma siitä, vastaavatko hankkeesi tavoitteet myös STEKin painopistealueiden tavoitteita, ole yhteydessä.

Yleiset kriteerit

Hankkeen tuloksena syntyy yleisesti käytettävissä olevaa uutta tietoa

STEKin rahoituksen edellytyksenä on, että hankkeen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. STEK pidättää täydet käyttöoikeudet hankkeiden tuloksena syntyviin raportteihin tai vastaaviin materiaaleihin.

Koulutukseen tai opetukseen liittyvissä hanke-ehdotuksissa STEK ei rahoita yksittäisen opettajan tai oppilaitoksen käyttöön tulevia koulutus- tai opetusmateriaaleja vaan hankkeiden tulokset tulee olla laajasti eri opettajien ja oppilaitosten hyödynnettävissä.

Pääsääntönä on myös, ettei yritysten tuotekehitykseen tai muuten sellaiselle hankkeelle, jossa tuloksena on kaupallisesti hyödynnettävä ja myytävä tuote, myönnetä rahoitusta.

Hankkeen tulosten viestintään on kiinnitetty huomiota

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi kiinnittää huomioita hankkeen tulosten viestittävyyteen ja kohderyhmiin, joiden tietoon hankkeen tulokset tulisi saattaa. Minimissään viestintä tulisi huomioida kohderyhmien erittelynä ja alustavana suunnitelmana siitä, miten kohderyhmät tavoitetaan.

STEKin rahoittamat hankkeet vaihtelevat sisällöltään yleistajuisista teknisesti hyvinkin vaativiin hankkeisiin. Teknisesti haastavissa hankkeissa tulisi hakijalla olla näkemys tulosten yksinkertaistamisesta viestintää helpottavaan muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa hankkeen tulosten mahdollisimman yleistajuiseen kirjalliseen raportointiin panostamista. 

Hankkeeseen on sitoutunut myös muita rahoittajia

STEKin rahoitusosuus on pääsääntöisesti korkeintaan 50 % koko hankkeen rahoituksesta. Mikäli suunniteltu kokonaisrahoitus ei toteudu, tai rahoittavat tahot muuttuvat, tulee STEKille ilmoittaa muutoksista.

Rahoituksen kohteena voi myös olla pieni osa suurempaa hanketta, jos hankkeen osassa syntyy erityisesti sellaista STEKin painopistealueisiin liittyvää tietoa tai osaamista, jota ei muuten erikseen selvitettäisi.

Katso myös

> Hakuohjeet
> Usein kysytyt kysymykset
> Hakulomake